Privacy Policy

Centrum voor Fysiotherapie Texel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij gebruiken en hoe wij hiermee omgaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Centrum voor Fysiotherapie Texel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Centrum voor Fysiotherapie Texel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Centrum voor Fysiotherapie Texel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) fitness en/of spinning;
 • Indienen van declaraties;
 • Uitwisselen van informatie met collegae of huisarts indien dit nodig is (alleen met uw toestemming)

Voor de bovengenoemde doeleinden kan Centrum voor Fysiotherapie Texel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en Achternaam
 • Evt. Achternaam van partner
 • Voorletters
 • BSN
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Huisarts
 • Legitimatiegegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • In het geval van Fitt en/of Spinning: het rekeningnummer
 • Gezondheidsgegevens die van belang zijn voor de behandeling

Uw persoonsgegevens worden door Centrum voor Fysiotherapie Texel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) of gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Verstrekking aan derden

Medewerkers van Centrum voor Fysiotherapie Texel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Dit betekend dat wij geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder uw nadrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt vastgelegd in uw dossier. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen en werkgevers hebben geen toegang tot uw medische gegevens zonder uw toestemming.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Indien u toestemming heeft gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Praktijk:                               Centrum voor Fysiotherapie Texel

Contactpersoon:             Freerk Broekstra

Adres:                                  Schoorwal 59
                                               1791 HM Den Burg

Telefoonnummer:          0222-314968

Emailadres:                       

revalidatie.jpg

U vindt ons hier

FiTT Den Burg
Schoorwal 59
1791 HM Den Burg - Texel

U kunt ons bereiken via

Telefoon: 0222 - 314 968
E-mailadres:

 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op

Maandag Dinsdag Donderdag : 08.00-16.30 uur

Woensdag Vrijdag : 08.00-12.30 uur 

Tevens kan ons antwoordapparaat ingesproken worden zodat wij zo spoedig mogelijk terug kunnen bellen

FiTT Texel - mensen in beweging te brengen en houden

teksten en foto's: FiTT Texel © 2014